Termeni si Condiții

Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare ai Siteului/Continutului.

Folosirea acestui SITE implică acceptarea termenilor și condițiilor prezentate mai jos. Vă recomandăm să citiți cu atenție toate clauzele în vederea folosirii SITE-ului în cele mai bune condiții. Utilizarea SITE-ului Web echivalează cu acceptarea acestor Termeni, indiferent dacă alegeți să vă înregistrați informațiile pe SITE sau nu. În cazul în care nu acceptați acești Termeni, nu utilizați SITE-ul Web.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a SITE-ului sunt guvernate de „Politica de Confidențialitate” și de „Politica cookies”, care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica de Confidențialitate și Politica cookies afișate pe pagina principală a site-ului.

Proprietarul SITE-ului sitesweavers.com își rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către utilizatori pe SITE în secțiunea „Termeni și condiții”, amplasată la subsolul paginii principale.

Acești termeni şi condiții aplicabili utilizării SITE-ului și prestării Serviciilor nu sunt disponibili Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.

1. Definiții și termeni

Prin Prestatorul și prin SitesWeavers se înțelege CERLINCĂ PETRU-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (PFA), organizată în baza legii române, cu sediul în Suceava, str. Ion Irimescu, nr. 23, CUI 42678026, F33/290/2020 din data 24.06.2020 . Puteți să îl contactați pe CERLINCĂ PETRU-DANIEL PFA prin intermediul paginii de CONTACT (vezi meniul din prima pagină).

Prin SITE se înțelege domeniul sitesweavers.com cu toate domeniile și subdomeniile acestuia; prin intermediul acestuia, Utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către SitesWeavers.

Prin Utilizator se înțelege orice persoană fizică ce accesează și utilizează SITE-ul Web

Prin Document se înțelege Prezenții Termeni și Condiții

Informațiile publicate pe site-ul sitesweavers.com sunt informații de interes general despre SitesWeavers, produsele comercializate de aceasta, cât și alte informații, fiind considerate de SitesWeavers ca informații de interes pentru utilizatori. Prin intermediul SITE-ului, SitesWeavers vă prezintă și vă pune la dispoziție servicii specifice tehnologiei digitale, precum servicii de web design, de realizare/administrare website-uri și magazine online, promovare online, mentenanță website-uri, vânzare domenii și găzduire. Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul SITE-ului, în mod gratuit.

Accesând SITE-ul, aveți posibilitatea să vă informați cu privire la componența serviciilor oferite de SitesWeavers, să contactați Prestatorul în vederea solicitării de oferte pentru serviciile cu executare imediată, precum realizarea de website-uri sau să comandați servicii cu caracter de continuitate, precum mentenanță și găzduire de website-uri.

SitesWeavers poate publica pe SITE informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care SitesWeavers are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

Orice promoții prezentate pe SITE sunt valabile pe durata menționată.

 SitesWeavers pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din SITE, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu SitesWeavers se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din cadrul SITE-ului.

 Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale acestuia, prevăzute de legislația în vigoare. VEZI PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (COPYRIGHT)

2. Condiții de utilizare a site-ului

Utilizarea SITE-ului în vederea solicitării de ofertă sau vizionării este permisă oricărui Utilizator care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la Prestator unul sau mai multe Servicii prezentate pe SITE, cu respectarea acestui Document.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a SITE-ului. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a SITE-ului într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel SitesWeavers sau afiliații acestuia.

SitesWeavers își rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile SITE-ului dacă, în opinia rezonabilă a SitesWeavers, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele SitesWeavers sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv SITE-ul.

SitesWeavers nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a SITE-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe SITE sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

3. Accesarea serviciilor

3.1 Servicii cu executare imediată și succesivă

Pentru a beneficia de serviciile care presupun o executare imediată, precum realizare website, realizare magazin online, optimizare website, optimizare motoare de căutare (SEO), cât și pentru a beneficia și de serviciile care presupun o executare succesivă precum serviciile de mentenanță website, promovare online, găzduire website aveți posibilitatea solicitării unei oferte din partea SitesWeavers.

În vederea solicitării de ofertă, la secțiunea dedicată pe SITE serviciilor menționate la paragraful 1 sau pe oricare pagină a SITE-ului, aveți la dispoziție un buton de solicitare ofertă (Cere ofertă), pe care îl puteți selecta, urmând a completa toate datele solicitate în formularul generat, în scopul stabilirii unei oferte și contactării dumneavoastră de către SitesWeavers. Totodată, pentru solicitarea de ofertă și a oricăror altor informații, puteți contacta Prestatorul la datele menționate în secțiunea de contact de pe SITE.

Prin trimiterea unei solicitări de ofertă vă dați expres consimțământul prelucrării datelor furnizate în vederea contactării dumneavoastră de către Prestator, atât telefonic, cât și prin intermediul email-ului.

În urma trimiterii unei solicitări de ofertă, Utilizatorul va fi contactat de Prestator în vederea prezentării unei oferte de preț și negocierii detaliilor unui eventual raport contractual.

4. Răspunderea

Prestatorul nu garantează utilizarea discontinuă și neîntreruptă a SITE-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Prestatorul va lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Utilizatorul nu are dreptul să intervină în operarea SITE-ului și nici să ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Prestatorul nu poate fi responsabil pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către Utilizator sau navigării pe SITE sau a descărcării de către Utilizator a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe SITE.

Prestatorul nu este responsabil pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din/sau are vreun fel de legătură cu orice utilizare a SITE-ului sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui SITE pentru achiziționare, revânzare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către Prestator, chiar dacă Prestatorul a fost avizat de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la modificarea sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor, a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies ori de câte ori utilizează SITE-ul.

5. Sesizări și Reclamații

Utilizatorul poate formula sesizări și reclamaţii. Acestea vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe SITE. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

6. Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea SITE-ului și completarea oricărui formular de pe SITE, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită către SitesWeavers date cu caracter personal (nume, prenume, adresa email, locația etc.), aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica Cookies, care completează aceşti Termeni și Condiții.

7. Confidențialitate

Atât Prestatorul, cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Document, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

8. Forță majoră

Nici Prestatorul și nici Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Prestator sau Utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

9. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române.

Prestatorul și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Prestatorului.

10. Proprietate intelectuală și industrial

 SITE-ul a fost creat de Cerlincă Ștefănel și acesta a oferit toate drepturile de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia Prestatorului.

 Întregul conținut al SITE-ului, inclusiv, dar fără a se limita la logo, incluzând reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, texte, animații, programe, scripturi, structură, know how, conținutul și orice alte date, este proprietatea exclusivă a SitesWeavers, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare), și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

 Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe SITE.

 SitesWeavers deține și păstrează dreptul de proprietate exclusivă (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra tuturor materialelor (grafice, texte, imagini, animați, concepte etc.) și reclamelor create pe Facebook, Instagram, Youtube, Google în perioada contractuală, nicio altă entitate neavând dreptul de a utiliza, distribui, publica, copia sau modifica aceste materiale/reclame, sub sancțiunea plății de daune interese către SitesWeavers.

 De asemenea, SitesWeavers deține dreptul de proprietate (inclusiv fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

 Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 Este nepermisă copierea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea și vinderea etc., a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe SITE, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor a SitesWeavers asupra conținutului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către SitesWeavers. Folosirea fără acordul scris a SitesWeavers a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

 Nici un Utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea SITE-ului, vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site.

 În cazul în care SitesWeavers conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținut/uri definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe SITE sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea SitesWeavers pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

SitesWeavers își rezervă toate drepturile care nu v-au fost acordate în mod expres prin prezenții Termeni și Condiții.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactați, în scris, la adresa de email: cerstefan27@gmail.com . Pentru răspuns vă rugăm să verificați și folderul Spam al adresei dvs. de email.

11. Dispoziții Finale

 Acest SITE este deținut de către CERLINCĂ PETRU-DANIEL PFA, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza SITE-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții. Accesând și utilizând SITE-ul, vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și Condițiilor de pe SITE.

 Prestatorul are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe SITE, iar Utilizatorul/Cumpărătorul/Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează SITE-ul. Utilizatorul/Cumpărătorul/Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și Condițiile de pe SITE și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe SITE, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe SITE ori în cazul înscrierii la un eveniment.

sitesweavers logo
Sites Weavers